การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

 สุขภาพมีความสำคัญมากที่จะต้องดูแลเพื่อความสุขของชีวิต การมีอายุยืนยาว และเพื่อลดอุบัติภัย การวางแผนดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิตที่สำคัญ  เพราะการที่จะทำอะไรในชีวิตต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เช่น วางแผนการเรียน วางแผนออกกำลังกายวางแผนด้านเศรษฐกิจ ชีวิตจะดีจะมีสุข ก็ต้องมีการวางแผนที่ดี  เพื่อเป็นข้อมูลและข้อกำหนดในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลออกมาเป็นรูปธรรม ๑ คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว     การมีสุขภาพที่ดีนั้น เป็นภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีความสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการดูแลระบบต่างๆในร่างกาย และฝึกฝนจิตใจให้คิดแต่สิ่งดีดีอยู่เสมอ การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่า เพราะนอกจากจะกระตุ้นให้ตนเองและบุคคลในครอบครัวใส่ใจในการดูแลสุขภาพแล้ว ยังส่งผลดีต่อตนเองและครอบครัว ดังนี้     ๑ สร้างสุขภาพทั้งกายและจิตใจของตนเองและครอบครัว     ๒ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     ๓ สร้างสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัว     ๔ สามารถกำหนดหรือเลือกรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม     ๕ สามารถกำหนดช่วงเวลาการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม     ๖ เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วย     ๗ ช่วยในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ๒ ขั้นตอนในการดูแลรักษาสุขภาของตนเองและครอบครัว สามารถแยกได้ ๓ ขั้นตอน ๑ การประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งแบ่งได้ ๒ วิธี -การประเมินด้วยตนเอง เป็นการประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถสังเกตสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวด้วยตนเองได้ว่า มีสภาพ อ้วน ผอม แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดีหรือไม่ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด -การประเมินโดยบุคลากรสาธารณสุขหรือแพทย์ การประเมินสุขภาพด้วยตนเองในบางด้านอาจจะไม่ละเอียดและครอบคลุมมากนัก จำเป็นจะต้องให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการในวงการสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อความถูกต้องชัดเจน สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการดูแลสุขภาพคือ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ ๑-๒ ครั้ง โดยจะได้รับหารบริการทางแพทย์ ดังนี้ ๑ รายละเอียดทั่วๆไป เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของบุคคล ประวัติครอบครัวพอสังเขป ประวัติการพัฒนาการMore..