มีความครอบคลุมเรื่องสุขภาพมากขึ้นหรือไม่

มีความครอบคลุมเรื่องสุขภาพากขึ้นหรือไม่