การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

 สุขภาพมีความสำคัญมากที่จะต้องดูแลเพื่อความสุขของชีวิต การมีอายุยืนยาว และเพื่อลดอุบัติภัย การวางแผนดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิตที่สำคัญ

 เพราะการที่จะทำอะไรในชีวิตต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เช่น วางแผนการเรียน วางแผนออกกำลังกายวางแผนด้านเศรษฐกิจ ชีวิตจะดีจะมีสุข ก็ต้องมีการวางแผนที่ดี 

เพื่อเป็นข้อมูลและข้อกำหนดในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลออกมาเป็นรูปธรรม

๑ คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

    การมีสุขภาพที่ดีนั้น เป็นภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีความสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการดูแลระบบต่างๆในร่างกาย และฝึกฝนจิตใจให้คิดแต่สิ่งดีดีอยู่เสมอ การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่า เพราะนอกจากจะกระตุ้นให้ตนเองและบุคคลในครอบครัวใส่ใจในการดูแลสุขภาพแล้ว ยังส่งผลดีต่อตนเองและครอบครัว ดังนี้

    ๑ สร้างสุขภาพทั้งกายและจิตใจของตนเองและครอบครัว

    ๒ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    ๓ สร้างสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัว

    ๔ สามารถกำหนดหรือเลือกรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

    ๕ สามารถกำหนดช่วงเวลาการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

    ๖ เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วย

    ๗ ช่วยในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย

๒ ขั้นตอนในการดูแลรักษาสุขภาของตนเองและครอบครัว

สามารถแยกได้ ๓ ขั้นตอน

๑ การประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งแบ่งได้ ๒ วิธี

-การประเมินด้วยตนเอง

เป็นการประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถสังเกตสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวด้วยตนเองได้ว่า มีสภาพ อ้วน ผอม แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดีหรือไม่ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด

-การประเมินโดยบุคลากรสาธารณสุขหรือแพทย์

การประเมินสุขภาพด้วยตนเองในบางด้านอาจจะไม่ละเอียดและครอบคลุมมากนัก จำเป็นจะต้องให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการในวงการสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อความถูกต้องชัดเจน

สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการดูแลสุขภาพคือ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ ๑-๒ ครั้ง โดยจะได้รับหารบริการทางแพทย์ ดังนี้

๑ รายละเอียดทั่วๆไป เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของบุคคล ประวัติครอบครัวพอสังเขป ประวัติการพัฒนาการ ประวัติการเจ็บป่วย การดูแลรักษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

๒ ตรวจสอบสภาพร่างกาย โดยการฟัง คลำ เคาะ สังเกต เพื่อค้นหาความผิดปกติ

๓ ตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ

๒ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

เป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงสภาวะและปัญหาของสุขภาพตนเอง โดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่การเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพที่ประเมินได้

๓ การวางแผนหรือการกำหนดวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบหรือปรากฏ 

เป็นขั้นตอนของการออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่พบ โดยจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน และเป็นระบบ เช่น อาจสร้างตารางการดูแลสุขภาพของตนเองหรืออาจเกิดจากการที่สมาชิกในครอบครัวช่วยกันวางแผนในการดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

การวางแผนดูแลสุขภาพโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        ปัจจุบันมีผู้คนมีความกระตือรือร้นที่จะหาวิธีการที่จะทำให้ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง สมบูรณ์ จึงพยายามหาแนวทางต่างๆ 

ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีมาใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญ

ในการวางแผนดูแลสุขภาพ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

        หลักของเศรษฐกิจพอเพียง       ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม ฉะนั้น

 สุขภาพที่พอเพียง หมายถึง การกระทำอะไรแต่พอดี กินพอดี อยู่พอดี 

ขอบคุณที่มา sites.google